Ga direct naar de inhoud.

Herontwikkeling Aloysiusschool Monster

15-1-2024

Samen met enkele belanghebbenden is Wonen Wateringen gestart met een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de locatie Aloysiusschool in Monster. Uit dit onderzoek is een concept plan gekomen en is gepresenteerd op 4 juli 2023 tijdens een inloopavond. De opgehaalde informatie en de gestelde randvoorwaarden vanuit de gemeente hebben geleid tot een aangepast plan. Op 22 december 2023 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd waarna er op 8 januari 2024 een inloopavond heeft plaatsgevonden over dit plan. De getoonde beelden kunt u hier bekijken.

Download beelden 8 januari 2024 (pdf)
Download Ruimtelijke Procedure en aanvullende info 8 januari 2024 (pdf)

Procedure
De ruimtelijke procedure start 22 december 2023. Vanaf deze datum is het plan 6 weken in te zien bij de gemeente en op de website van het Omgevingsloket “herontwikkeling Aloysiusschool te Monster”. Belanghebbenden hebben vanaf dat moment 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

Betrekken omwonenden en belanghebbenden 

Op 4 juli 2023 organiseerde Wonen Wateringen een inloopavond voor omwonenden en belanghebbenden. Op deze avond konden de aanwezigen in gesprek gaan met verschillende partijen zoals:
-       medewerkers van Wonen Wateringen,
-       de architect van Wonen Wateringen,
-       medewerkers van de gemeente Westland,
-       de beoogde gebruikers Stichting VEME en Stichting Klimkoord/ Stichting Veste,
-       vertegenwoordigers van de stichtingen ter behoud van historische panden.

Tijdens de inloopavond is het concept plan gedeeld met als doel om de mening van omwonenden, betrokkenen en belanghebbenden te verzamelen. Deze informatie wordt, indien mogelijk, verwerkt in de verdere uitwerking van het planvoorstel. De getoonde beelden zijn onderstaand te downloaden.

Download beelden 4 juli 2023 (pdf)

 *de getoonde beelden zijn slechts een concept plan en wordt nader uitgewerkt naar aanleiding van onder andere de inloopavond en welstandscommissie.

Terugkoppeling reacties inloopavond 4 juli 2023

Na afloop van de inloopavond vroegen wij de aanwezigen voor 1 september 2023 te reageren op de plannen voor de herontwikkeling van deze locatie. De terugkoppeling van de reacties en meer informatie over de plannen en planning leest u hieronder.

Interesse en toewijzing woningen
De woningen worden verhuurd door Wonen Wateringen en vallen in de categorie sociale huur. Dit betekent dat de huurprijs niet meer mag zijn dan de liberalisatiegrens van €808,06 (prijspeil 2023). De woningen zijn bedoeld voor senioren (al dan niet) en jongeren met een zorgbehoefte.

Stichting VEME en Stichting Veste/ Klimkoord hebben aangegeven interesse te hebben in deze woningen voor het huisvesten van  jongeren met een beperking en behoefte aan zorgondersteuning. Uitgangspunt is en blijft dat het gaat om bewoners die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. 

De toewijzing van de sociale huurwoningen van Wonen Wateringen is nog niet vastgesteld. Heeft u interesse? Dan adviseren wij u zich in te schrijven bij Woonnet Haaglanden. Op de website www.woonnet-haaglanden.nl vindt u alle (sociale) huurwoningen van Wonen Wateringen en andere woningcorporaties in de regio Haaglanden. Ook deze sociale huurwoningen worden hier straks aangeboden. Voordat u op woningen kunt reageren, schrijft u zich daar in. 

Geschiedenis en planvorming
In 2018 is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van de Aloysiusschool. In het proces zijn verschillende onderzoeken naar de planologisch-, ruimtelijke- en financiële haalbaarheid van de herontwikkeling uitgevoerd. Vanuit deze eerste onderzoeken is gebleken dat een sloop/nieuwbouw variant (financieel en technisch) het meest haalbaar was. Voor dit plan was vanuit een aantal belanghebbenden geen draagvlak/ of bezwaar. Daarom zijn we eind 2022 samen met enkele belanghebbenden gestart met een nieuw onderzoek naar de mogelijkheden voor de herontwikkeling van deze locatie. Uit het nieuwe onderzoek is een concept plan waarbij de karakteristieke school grotendeels blijft staan, gekomen. De beelden van het concept plan zijn hier te downloaden. 

 Download beelden (pdf)

 *de getoonde beelden zijn slechts een concept plan en wordt nader uitgewerkt naar aanleiding van onder andere de inloopavond en welstandscommissie.

In de uitstraling van het gebouw wordt gekeken om dit zoveel mogelijk in harmonie met de omgeving te maken. Bij de situering van de balkons wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met zichtlijnen en privacy. De bezonningstudie laat zien dat de nieuwbouw niet zorgt voor minder zonuren aan de Rembrandtstraat.

Verkeer, parkeren en overlast gedurende bouwperiode
Vanuit de omgeving zijn er zorgen omtrent de verkeers- en parkeertoename en de overlast gedurende de bouwperiode. 

Het benodigde parkeren voor dit plan lossen we op eigen terrein op. Dat betekent dat de bewoners en haar bezoekers op eigen terrein parkeren en in principe geen gebruik hoeven te maken van parkeergelegenheid in de omgeving. De nieuwe parkeerplaatsen zijn dan ook enkel voor gebruik van de bewoners en haar bezoekers. Bij de positionering van de in- en uitrit wordt rekening gehouden met de bestaande bebouwing. Vanzelfsprekend proberen wij overlast (van bijvoorbeeld koplampen) zoveel mogelijk te beperken.

Voor de start van de realisatie van het project werken we samen met de aannemer. De aannemer is op dit moment nog niet bekend. Voordat de realisatiefase start, communiceert Wonen Wateringen dit met de omgeving. Gezien de zorg over eventuele schade tijdens de bouw, stemmen wij (of via onze aannemer) aandachtspunten met de omwonenden af.

U mag van ons verwachten dat er duidelijkheid komt over bijvoorbeeld wie uw aanspreekpunt is, op welke wijze er gebouwd gaat worden, maar ook bouwverkeer en het beperken van overlast.
Voor de bouwperiode wordt een verkeersplan opgesteld voor het bouwverkeer. We proberen de overlast van het bouwverkeer te beperken, maar hinder en overlast is niet uit te sluiten.  

Groenvoorzieningen
Het gehele perceel, inclusief het voormalig schoolplein, komt in eigendom van Wonen Wateringen. Het wordt geen openbaar terrein. 

De inrichting van het voormalig schoolplein wordt nader bepaald en krijgt een groen karakter. Het plan hiervoor maken wij graag in samenwerking met de bewoners en de omwonenden. Wij verwachten hier tegen het einde van de ruimtelijke procedure een aanvang mee te nemen. 

Planning
De planning download u hieronder. Hierop is aangegeven wanneer de gemeente Westland verwacht de ruimtelijke procedure te starten.

Heeft u vragen?
Stel ze ons gerust. We staan u graag te woord.

Downloads met meer informatie