Ga direct naar de inhoud.

Organisatie

Sterk in Dorps Wonen

Wonen Wateringen is een kleine, daadkrachtige corporatie in de gemeente Westland; onderdeel van woningmarktregio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam. Met ongeveer 2200 vhe’s vervullen we een belangrijke rol in het behoud van vitale kernen in Westland, een gemeente waar dorps wonen centraal staat. Wij zijn er als lokale corporatie vooral om mensen te helpen als zij niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Vastgoedportefeuille en doelgroepen
Wonen Wateringen verhuurt momenteel 1.994 sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen in de kernen Wateringen en Kwintsheul. Ons bezit is dorps gelegen en kenmerkt zich door de menselijke maat. Wij hebben geen echte hoogbouw of grootschalige complexen in ons bezit. Onze vastgoedportefeuille is relatief jong en gevarieerd in woningtypen en huurprijzen. Bijna de helft van onze portefeuille bestaat uit eengezinswoningen. Appartementen nemen de andere helft van ons bezit voor hun rekening. We bedienen mede hierdoor een brede klantengroep: zowel de primaire als secundaire doelgroep als ook, zij het in mindere mate, de lagere middeninkomens.

Dorps wonen
Met een team van circa 23 betrokken en deskundige medewerkers werken wij aan dorps wonen in een hoog stedelijke omgeving. Voor Wonen Wateringen staat dorps wonen voor de menselijke maat, ondernemend, nuchter en sociaal (MONS). Deze kernwaarden vormen ons DNA en lopen als een rode draad door ons ondernemingsplan. De kernwaarden zijn terug te vinden in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Hier zijn we goed in. Hier worden we ook om gewaardeerd. Onze huurders en stakeholders vinden ons onder andere laagdrempelig, toegankelijk, sociaal en lokaal betrokken.

Opgave in Westland

 • Groei van het aantal sociale huurwoningen, oftewel de beschikbaarheid van woningen vergroten en doorstroming te bevorderen:
  Het realiseren van een forse nieuwbouwopgave. Het betreft de verdere realisatie van lopende nieuwbouwprojecten,  en het in overleg met de gemeente Westland realiseren van nieuwbouwlocaties om vervolgens sociale huurwoningen te bouwen, indien gewenst in samenwerking met projectontwikkelaars.
  Daarnaast moet een traject waarbij er sprake is van het mogelijk overnemen van bezit van een andere corporatie verder worden uitgevoerd.
  Dit gebeurt in samenwerking met een collega corporatie.
 • Het door ontwikkelen van de organisatie, de medewerkers en het managementteam. Kwetsbaarheid van de (kleine) organisatie minimaliseren en blijven uitkijken naar mogelijkheden van schaalvergroting.
 • Er voor zorgen dat huurders tevreden blijven.
 • Zorg dragen voor een goede samenwerking en verantwoordingsstructuur met de recent opgerichte Ondernemingsraad, de recent opgerichte huurdersorganisatie, de gemeente Westland, zorgpartijen, projectontwikkelaars en overige partijen die actief zijn in het maatschappelijke middenveld.
 • Zorg blijven dragen voor betaalbare woningen en flexibilisering van woningtypen voor meerdere doelgroepen.
 • De opgave tot verduurzaming.

Algemene Inkoopvoorwaarden
Onze algemene inkoopvoorwaarden zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Privacy statement
Wonen Wateringen doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In ons privacy statement leest u welke gegevens Wonen Wateringen van u verzamelt en met welk doel.
De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.  Wonen Wateringen handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacy documenten die beschikbaar zijn gesteld door Aedes. Aedes is de landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland.

Downloads met meer informatie